ΓΓΕΤ: χρηματοδότηση μελετών για «Προτάσεις επίλυσης των εμποδίων στην αξιοποίηση της καινοτομίας από τις επιχειρήσεις» και «Φορολογικές εκπτώσεις δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων»


H ΓΓΕΤ στο πλαίσιο της Δράσης ΕΣΠΑ: «Υποστήριξη πολιτικών & κάλυψη μελλοντικών αλλαγών», ανέθεσε στον ΙΟΒΕ την εκπόνηση μελέτης, «προτάσεις επίλυσης των εμποδίων στην αξιοποίηση της καινοτομίας από τις επιχειρήσεις»και «φορολογικές εκπτώσεις δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων».

Με τη μελέτη αυτή διερευνήθηκαν οι παράγοντες που οδηγούν στη βασική διαπίστωση ότι οι επιδόσεις της χώρας μας σε δαπάνες έρευνας , ανάπτυξης και καινοτομίας είναι αρκετά χαμηλές σε σχέση με τους στόχους της χώρας και την αναπτυξιακή της προσπάθεια. Επιπλέον, οι δαπάνες ΕΤΑΚ είναι σαφώς χαμηλότερες στον ιδιωτικό τομέα όπου η θέση της χώρας βρίσκεται στην τελευταία τετράδα της ΕΕ-27.

Παράλληλα, δημιουργήθηκε και η ανάγκη να προταθούν τα κατάλληλα μέτρα για την για την εφαρμογή του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τον Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65Α) του «Σχεδίου Δράσης για την στήριξη της Επιχειρηματικότητας και την βελτίωση της Διαρθρωτικής Ανταγωνιστικότητας». Η μελέτη αυτή επιχειρεί να διερευνήσει τους παράγοντες που επιδρούν ανασχετικά στην προσπάθεια παραγωγής και χρήσης καινοτομιών και κυρίως να προτείνει την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων για την άμβλυνσή τους στη βάση ενός συνολικού στρατηγικού σχεδίου για την καινοτομία, με σαφή προσανατολισμό ως προς το την κατεύθυνσή του.

Όσον αφορά στο δεύτερο αντικείμενο της μελέτης: «Φορολογικές εκπτώσεις δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων», με δεδομένες τις χαμηλές επιδόσεις της χώρας σε δαπάνες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας των επιχειρήσεων και της αρνητικής επίδρασης που έχουν στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, η πολιτική για τα φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις, προσπαθεί να ενθαρρύνει την ερευνητική δραστηριότητα των επιχειρήσεων παρέχοντας κίνητρα φορολογικών μειώσεων με το άρθρο 9 παρ. 8 του ν. 3296/14.12.2004 καθώς και παντός είδους φορολογικών μειώσεων αναφέρονται σε εταιρείες spin-offs, spin-outs, start-ups, Τεχνολογικά Πάρκα και Θερμοκοιτίδες.

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρξε κάποια έστω στοιχειώδης αποτίμηση της επίδρασης των μέτρων αυτών στις επιχειρήσεις, με την μελέτη αυτή γίνεται μια εκτίμηση του δημοσιονομικού κόστους της στήριξης των δραστηριοτήτων R&D στην Ελλάδα, μέσω των άμεσων (grants) και έμμεσων (tax, loans e.t.c) κινήτρων, με έμφαση στα έμμεσα και ιδιαίτερα στα φορολογικά, όπου και καταλήγει στην διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών.
anko-eunet.gr