Διαγωνισμός: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΙΔΕΕΣ»

Ο Διαγωνισμός «Καινοτόμες Ιδέες» είναι μια Πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την βράβευση και υποστήριξη καινοτόμων ιδεών που θα έχουν ως στόχο την ίδρυση καινοτόμου επιχείρησης ή επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στο διαγωνισμό μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή : Άτομα ή ομάδες (2-5 άτομα) αποτελούμενες από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Δύναται ένα μέλος της ομάδας να είναι και φοιτητής άλλου Ιδρύματος. Επισημαίνεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο συμμετέχει σε μία μόνο ομάδα.

Τα επιχειρηματικά σχέδια κρίνονται από μία μεικτή επιτροπή Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και μελών των Επιχειρηματικών φορέων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, βάσει του βαθμού καινοτομίας τους, της σαφήνειας στην περιγραφή και την τεκμηρίωση, της εφικτότητας υλοποίησης της ιδέας, της βιωσιμότητας της πρότασης, της εμπειρίας/ικανότητας της ομάδας και της εξωστρέφειας που παρουσιάζει. Η ιδέα θα πρέπει να έχει στοιχεία καινοτομίας (καινοτομία σε διαδικασίες, προϊόντα, υπηρεσίες, μεθόδους παραγωγής κλπ.) 

Οι αιτήσεις συμμετοχής, τα βιογραφικά σημειώματα των συγγραφέων των Επιχειρηματικών Σχεδίων καθώς και τα Επιχειρηματικά Σχέδια υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://dasta.uop.gr/ από 19/04/2013 έως 17/05/2013, και σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Τέρμα Καραϊσκάκη – Β΄ Κτίριο ΟΑΕΔ, όροφος 1ος, 22100 Τρίπολη, με την ένδειξη «για το Διαγωνισμό Καινοτόμες Ιδέες»

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε το σύνδεσμο της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Πατήστε εδώ