ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

ΕΣΠΑ: Έως 31 Οκτωβρίου οι υποβολές για τα προγράμματα ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων με 50% επιδότησηΤο Υπουργείο Οικονομίας ανακοίνωσε δύο νέες Δράσεις του ΕΣΠΑ με τίτλους: «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα», που αποσκοπούν στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο προϋπολογισμός κάθε Δράσης ανέρχεται σε 50 εκ. ευρώ για το σύνολο της χώρας, το οποίο κατανέμεται βάσει τοπικής ανάπτυξης σε επιμέρους τμήματα ανά Περιφέρεια.


Σε ποιους απευθύνονται

Τα δύο νέα προγράμματα απευθύνονται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας και αφορούν σε επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό:

- από 5.000€ - 50.000€ για το «Ψηφιακό Βήμα»

- από 55.000€ - 400.000€ για το «Ψηφιακό Άλμα»

και η επιδότηση είναι το 50% του επενδυτικού σχεδίου.


Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Ο επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα Προγράμματα θα πρέπει:
 • να τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ Κατηγορίας και μέχρι 31/12/2017 να έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 • να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
 • να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου

Για όσες επιχειρήσεις απαιτείται από τη νομοθεσία Άδεια Λειτουργίας ή Γνωστοποίηση, θα πρέπει αυτή να βρίσκεται σε ισχύ ή να ανανεωθεί εφόσον έχει λήξει ή να τροποποιηθεί εφόσον προέκυψαν ή θα προκύψουν μεταβολές.

Ποιες δαπάνες χρηματοδοτούνται

- Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. servers, εξοπλισμός δικτύου, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, laptop, εκτυπωτές, scanners κλπ.) 

- Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού (π.χ. εφαρμογές γραφείου, antivirus, e-shop, ιστοσελίδα, διαχείριση ηλεκτρονικών πληρωμών, ERP, CRM, WMS κλπ.) 

- Υπηρεσίες που αφορούν σε:
 • φιλοξενία (hosting, collocation)
 • σύνδεση στο διαδίκτυο
 • ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
 • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
 • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
 • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού

- Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, ενώ ο χρόνος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων είναι 12 μήνες για τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» και 18 μήνες για τη Δράση «Ψηφιακό Άλμα», από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.


Περίοδος υποβολών

Η περίοδος υποβολών των επενδυτικών σχεδίων ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου 2018 και λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2018.


Υποβολές προτάσεων

Η εταιρεία ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί έχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και τους κατάλληλους συνεργάτες, είναι σε θέση να προετοιμάσει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα, αναλαμβάνοντας με αξιοπιστία την υποβολή της πρότασης και εν συνεχεία τη διαχείριση του επενδυτικού τους σχεδίου, έως και την αποπληρωμή της επιδότησης.

Επιπροσθέτως η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στις επιχειρήσεις μια σειρά υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών που ενδεικτικά είναι:
 • Έκδοση, ανανέωση ή μεταβολή Άδειας Λειτουργίας
 • Έκδοση Οικοδομικής Άδειας για επέκταση ή εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Σχεδιασμό και επίβλεψη εργασιών ανακαίνισηςεσωτερικών χώρων και κτιρίων
 • Τακτοποίηση τυχόν αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων

Εφόσον επιθυμείτε να συνεργαστείτε μαζί μας επικοινωνήστε στα παρακάτω στοιχεία:

ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί ®
Ανδρεοπούλου 15
Τ.Κ. 54643, Θεσσαλονίκη

Τ.  2310841656   |   E.  info@ergon-consultants.gr
W.  www.ergon-consultants.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]