ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Ενίσχυση αγροτικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώθηκε νέα παράταση για την υποβολή προτάσεων στις δύο δράσεις του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020. Πρόκειται για τις Δράσεις 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ε.Ε. (ΣΛΕΕ) (γεωργικό προϊόν)», καθώς και 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης (μη γεωργικό προϊόν), οι οποίες είχαν καταληκτική ημερομηνία στο τέλος της χρονιάς. Σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της Δράσης 4.2.1, της οποίας ο συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια ενίσχυση) ανέρχεται σε 120.000.000 ευρώ.

Επιλέξιμοι Κλάδοι

Οπως αναφέρεται στα δημοσιευμένα στοιχεία της πρόσκλησης, οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους: Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, γάλα, αυγά, σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα, ζωοτροφές, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), οίνος, οπωροκηπευτικά – ακρόδρυα – ξηροί καρποί, άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων), ξίδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξιδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Στο πλαίσιο της δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων, υπό προϋποθέσεις/εξαιρέσεις οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις, εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης 4.2.1 αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

• Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για τις εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%.

• Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.

• Αγορά καινούργιων οχημάτων. Η δαπάνη αφορά είτε οχήματα μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου (έως 10% του προϋπολογισμού της πρότασης) είτε μέσα εσωτερικής μεταφοράς (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).

• Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.).

• Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).

• Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.

• Αϋλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

Προϋπολογισμός

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, οι προτάσεις θα πρέπει να κυμαίνονται από 600.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ. Η ένταση ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και 75% του αιτούμενου προϋπολογισμού ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου: • Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ηπειρος, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη: 50%. • Μικρά Νησιά Αιγαίου (Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο): 75%. • Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία: 40%.

Στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, τα ποσοστά που αντιστοιχούν στην παραπάνω κατηγοριοποίηση των περιφερειών προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%.
της Μαίρης Πασπαλιάρη
πηγή: kathimerini.grΕγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


                                                                 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]