ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Μέχρι πότε παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011

Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και επανακαθορίζονται βασικά σημεία.

Τέτοια είναι:

- η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου,
- ο τρόπος ορισμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την καταβολή της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των καθεστώτων ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων (με υπουργική απόφαση, αντί με την απόφαση προκήρυξης της επένδυσης). Η εν λόγω πρακτική εφαρμόζεται και για τα επενδυτικά σχέδια των τριων τελευταίων επενδυτικών νόμων.

Παρατείνεται μέχρι 31 Ιουλίου 2017 (λήγει 30 Ιουνίου 2017) η προθεσμία υποβολής, από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, υπεύθυνης δήλωσης συνοδευόμενης από την οριζόμενη κατάσταση παραστατικών για την διαπίστωση της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου. Η ημερομηνία αυτή ορίζεται ως καταληκτική και για την έκδοση των οικείων παραστατικών.

Παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017 (λήγει 30 Ιουνίου 2017) η προθεσμία ολοκλήρωσης και των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3909/2011 των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012.

Προβλέπεται ότι, η προϋπόθεση υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου για τη χορήγηση της παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσής του περιλαμβάνει και τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία ο φορέας της επένδυσης δηλώνει ότι το τελικό ενισχυόμενο κόστος αυτών θα είναι μικρότερο από το εγκεκριμένο στην απόφαση υπαγωγής τους.

Παρέχεται, με υπουργική απόφαση, η δυνατότητα σύστασης ομάδων εργασίας για την πραγματοποίηση διοικητικών ελέγχων πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια συνολικής ισχύος μέχρι 150 KW και ορίζεται το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης στα μέλη αυτών.

Τροποποιούνται - συμπληρώνονται επίσης, διατάξεις του άρθρου 14Β του ν.3988/2011 αναφορικά με τους όρους ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των ν.32992/20024 και 3908/2011. Ειδικότερα, προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι, τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των προαναφερόμενων νόμων θεωρούνται ολοκληρωμένα και σε περίπτωση μείωσης της ισχύος (για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές - ΑΠΕ) ή της δυναμικότητας (για λοιπά επενδυτικά σχέδια), η οποία δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 25% με ταυτόχρονη τροποποίηση ή μη του φυσικού αντικειμένου και αιτιολογημένη κατά περίπτωση αναπροσαρμογή ή όχι του ενισχυόμενου κόστους.

Σε περίπτωση τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου με ταυτόχρονη μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας της ενισχυόμενης μονάδας από 25% και έως 50% απαιτείται υποβολή σχετικού αιτήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες για το αν το επενδυτικό σχέδιο θα θεωρηθεί ολοκληρωμένο. Σε περίπτωση μείωσης της ισχύος ή της δυναμικότητας άνω του 50%, το επενδυτικό σχέδιο δε θεωρείται ολοκληρωμένο και εκδίδεται απόφαση ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής και ανάκτησης της τυχόν χορηγηθείσας ενίσχυσης με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων και προσαυξημένης κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την ημερομηνία καταβολής.

enikonomia.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]