ΤΡΑΙΝΟΣΕ AE: Μειωμένος κατά 11,51% ο κύκλος εργασιών το 2016

Μια "φουρτουνιασμένη" χρονιά ήταν το 2016 για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. καθώς μια σειρά γεγονότων-όπως η κατάληψη των γραμμών της στην Ειδομένη από οικονομικούς μετανάστες-είχαν ως αποτέλεσμα τον μειωμένο κατά 11,51% κύκλο εργασιών. Ωστόσο, μετά το πέρασμα στα "χέρια" της Ferrovie, σχεδιάζει μια σειρά επενδύσεων για το 2017. 

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά την χρήση 2016 ανήλθε σε ποσό € 60.828.116,01 έναντι ποσού € 68.736.371,50 την αντίστοιχη χρήση του 2015, δηλαδή παρουσίασε μείωση 11,51% περίπου.

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και προβλέψεων ανήλθαν σε κέρδη ποσού € 2.807.480,00 έναντι κέρδους ποσού € 2.659.442,59 για την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μία αύξηση 5,57% περίπου.

Το αποτέλεσμα της Εταιρείας πριν από φόρους κατά την χρήση 2016 ανήλθε σε κέρδη ποσού € 3.587.069,26 έναντι κέρδους ποσού € 2.749.865,84 την χρήση του 2015, σημειώνοντας μια αύξηση 30,45% περίπου.

Σημαντικά γεγονότα

Α. Αναφορικά με τον αποκλεισμό από οικονομικούς μετανάστες της σιδηροδρομικής γραμμής στο ύψος της Ειδομένης η οικονομική ζημιά που έχει υποστεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στις εμπορευματικές μεταφορές εκτιμάται στο ύψος των € 4,5 εκατ. τουλάχιστον. Η Εταιρεία έχει προβεί στη διεκδίκηση ποσού € 4.482.958 από το Ελληνικό Δημόσιο αναφορικά με την ανωτέρω ζημία.

Β. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα στις Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2017 ότι τα μέτρα της Ελλάδας για τη στήριξη της αναδιάρθρωσης του ΟΣΕ, του εθνικού διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής, και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, της εταιρείας παροχής επιβατικών και εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών, είναι σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις

Όσον αφορά την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα που ελήφθησαν υπέρ της Εταιρείας (συγκεκριμένα, διαγραφή του χρέους και ετήσια αύξηση των ετήσιων επιχορηγήσεων), συνολικής αξίας ευρώ 1.079 εκατ., είναι επίσης σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Η Επιτροπή έκρινε τα μέτρα ενίσχυσης υπέρ του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ συμβατά με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, αφού έλαβε κυρίως υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ελληνικός σιδηροδρομικός τομέας και τη σημασία της εύρυθμης λειτουργίας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών για τον πληθυσμό. Τα εν λόγω μέτρα έχουν ως θεμιτό στόχο την αποτροπή του κινδύνου σοβαρής διαταραχής της ελληνικής οικονομίας, χωρίς όμως να προκαλούν αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Γ. Αναμένεται η οριστική διευθέτηση του χρέους προς τον ΟΣΕ A.E. σύμφωνα με τον Ν. 3891/2010 με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διαγραφή χρεών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ με εξειδίκευση της έκτασης / ποσού και του χρόνου διαγραφής αυτών, της διαδικασίας διαπίστωσης, βεβαίωσης και διαγραφής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του προαναφερθέντος νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17 του Ν. 4337/2015, προβλέπεται ότι η διενέργεια πράξεων για τη σχετική ρύθμιση των χρεών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ απαλλάσσεται από οποιοδήποτε φόρο, τέλος ή δικαίωμα οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

Δ. Στις 18 Ιανουαρίου 2017, υπεγράφη η σύμβαση πώλησης του 100% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A., έναντι συνολικού τιμήματος ευρώ 45 εκατ.από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ferrovie dello Stato Italiane Group.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αναμονή έκδοσης ΚΥΑ και εντός των επόμενων 30 ημερών από την ημερομηνία έγκρισης της παρούσης η ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης της Εταιρείας.

Στρατηγική και προοπτικές για το 2017

Ο προγραμματισμός δράσης της Εταιρείας για το 2017 στοχεύει στην αύξηση της κερδοφορίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με πολιτικές που αποσκοπούν στη βελτίωση των εσόδων μέσω αύξησης του μεριδίου που κατέχει η Εταιρεία στο χώρο των μεταφορών τόσο στις επιβατικές όσο και στις εμπορευματικές μεταφορές. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της υποδομής και των έργων που αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2017 (ηλεκτροκίνηση, κατασκευή διπλής γραμμής σε τμήματα του δικτύου) αλλά και των πολιτικών συνδυασμένων μεταφορών κυρίως μέσω της σιδηροδρομικής σύνδεσης του Ικονίου όσον αφορά στις εμπορευματικές μεταφορές. Ειδικότερα, οι προοπτικές για το 2017 συνοψίζονται στα παρακάτω:

- Ανάπτυξη της υφιστάμενης ποιότητας και ασφάλειας των παρεχόμενων επιβατικών μεταφορών (μείωση των κινδύνων από ατυχήματα με άμεσο κοινωνικό και οικονομικό όφελος και ελαχιστοποίηση των ζημιών σε εγκαταστάσεις και συγκοινωνιακό υλικό λόγω ατυχημάτων ή κακόβουλων ενεργειών).

-Επέκταση δρομολογίων προαστιακού δικτύου και λοιπών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών.

- Αναβάθμιση προαστιακού Πειραιά – Αθήνας με την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής διπλής ηλεκτροκινούμενης γραμμής ώστε ο σταθμός του Πειραιά να μπορεί να εξυπηρετεί δρομολόγια προαστιακού και υπεραστικού σιδηρόδρομου ως σταθμός εκκίνησης. Η δρομολόγηση περισσότερων προαστιακών και υπεραστικών τρένων στον Πειραιά, θα επιτρέψει στον Σιδηρόδρομο ύστερα από πολλά χρόνια να συνδέεται απευθείας με το μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι της χώρας και σε συνδυασμό με το Μετρό, το Τραμ, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, να δημιουργήσει το μεγαλύτερο επιβατικό κόμβο στην Αττική.

- Παροχή υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών υψηλού επιπέδου και αύξηση μεριδίου αγοράς (προσφορά αξιόπιστων, ποιοτικών και ανταγωνιστικών υπηρεσιών, υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες και ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών για την παροχή διεθνών επιβατικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών).

- Παροχή υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών υψηλού επιπέδου και αύξηση μεριδίου αγοράς (αύξηση ολοκληρωμένων υπηρεσιών που θα παρέχονται ενοποιημένα στο πλαίσιο συνεργασιών, αύξηση όγκου μεταφορικού έργου με αξιοποίηση ευκαιριών και υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες).

- Ανάπτυξη της υφιστάμενης ποιότητας και ασφάλειας των παρεχόμενων εμπορευματικών μεταφορών.

- Επιτάχυνση της ανάπτυξης διασυνδεδεμένων μεταφορών, σιδηροδρομικών δικτύων, συνδυασμένων υπηρεσιών και διαβαλκανικών και ευρωπαϊκών συνεργασιών.

- Ολοκλήρωση των εργασιών οικονομικής διαχείρισης και προγραμματισμού (εισαγωγή προηγμένων συστημάτων και διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης και προγραμματισμού).

- Προσαρμογή της οργάνωσης στα διεθνή πρότυπα και στους κανόνες της Ε.Ε. (θεσμική αναδιοργάνωση, ανάπτυξη και ορισμός διεταιρικών σχέσεων, εφαρμογή σύγχρονων προτύπων ποιότητας και ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού).

- Ολοκλήρωση των εργασιών μέσω του μηχανογραφημένου συστήματος της Εταιρείας (E.R.P.) της οικονομικής διαχείρισης και προγραμματισμού (εισαγωγή προηγμένων συστημάτων και διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης και προγραμματισμού).

- Υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες (εφαρμογή νέων τεχνολογιών) για την υποστήριξη της οργάνωσης και του προγραμματισμού των δρομολογίων, της ενέργειας, των τελών χρήσης υποδομής, της συντήρησης και ενοικίασης του τροχαίου υλικού.

- Περιβαντολλογική πολιτική

Η σιδηροδρομική μεταφορά ως γνωστόν επιτυγχάνεται μέσω του διεθνώς φιλικότερου προς το περιβάλλον μέσου, το τραίνο. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ιστορικά υποστηρίζει στρατηγικές επενδύσεων οι οποίες στοχεύουν στην περαιτέρω μείωση της περιβαντολλογικής ρύπανσης μέσω της επέκτασης της ηλεκτροκίνησης σε όλο και μεγαλύτερο μέρος του σιδηροδρομικού δικτύου (βλέπε ανωτέρω).

Λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη:

- Το γενικότερο πολιτικοοικονομικό περιβάλλον και τις συνθήκες στον τομέα των μεταφορών.

- Τις γενικές κατευθύνσεις για την Οικονομική Πολιτική της χώρας, την οικονομική συγκυρία και γενικότερα την κατάσταση της Οικονομίας.

- Αλλά και την επικείμενη εξαγορά της Εταιρείας από τον ιταλικό σιδηροδρομικό όμιλο Ferrovie dello Stato Italiane σχεδιάζονται ενέργειες για την διεύρυνση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό τις δυνατότητες της υποδομής αλλά και των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων.


businessnews.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα