ΕΒΕΘ: Αποτελέσματα workshop στα πλαίσια του προγράμματος WIDE

Τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούν τη στρατηγική των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας απέναντι στην καινοτομία παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, στη διάρκεια του βιωματικού εργαστηρίου (workshop) που διοργάνωσε το ΕΒΕΘ με τίτλο
«Η καινοτομία ως δυνατότητα εξόδου από την κρίση». Έχει προηγηθεί εκδήλωση στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν τα γενικά αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου WIDE σε Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία. 

Η έρευνα είχε στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων επιχειρηματικής ανάπτυξης στην περιοχή (σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας). Περιελάμβανε δε ανάλυση των δεδομένων των επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας που συμμετείχαν στην έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική τοποθέτησή τους σε σχέση με την καινοτομία, τον προσανατολισμό τους σε μορφές καινοτομίας που βασίζονται στην αγορά ή στην τεχνολογία, καθώς και σε άλλες μορφές καινοτομίας (οργάνωση, προϊόν/ υπηρεσία, marketing, διεθνοποίηση και χρηματοδότηση). 

Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας παρουσίασε ο προϊστάμενος του τμήματος Μελετών και Ερευνας του ΕΒΕΘ, Αντώνης Μπούμπουλας, κωδικοποιώντας τα ως ακολούθως: 

-Η καινοτομία που βασίζεται στην αγορά (και όχι η τεχνολογική καινοτομία) χαρακτηρίζει την πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων (54,1%). 

-Οι ελληνικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν συνήθως καινοτομίες στο προϊόν / υπηρεσία, στο marketing και στην οργάνωσή τους και λιγότερο συχνά ή καθόλου σε δράσεις που οδηγούν στη διεθνοποίηση και στους τρόπους χρηματοδότησης (δημόσια επιχορήγηση, venture capitals, επιχειρηματικοί άγγελοι κλπ). 

-Το 44% των ΠΜΜΕ (πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις) εφαρμόζουν δράσεις συνεχούς καινοτομίας ενώ το 37% δράσεις ριζικής καινοτομίας. 

-Το 64% των ελληνικών ΠΜΜΕ δαπανά σε δράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ποσά που δεν υπερβαίνουν το 2,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους. 

-Διαπιστώνεται έλλειψη δικτύωσης με φορείς έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας. 

-Η πλειονότητα των επιχειρήσεων βιώνει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης με πτώση της ζήτησης και προβλήματα χρηματοδότησης. 

-Καταγράφεται η επιδίωξη της διαφοροποίησης ως κυρίαρχη στρατηγική καινοτομίας. 

-Μεσαίο – υψηλό είναι το επίπεδο δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις 51 επιχειρήσεις του δείγματος. 

-Καλό είναι το επίπεδο σχέσεων με προμηθευτές και πελάτες. 

-Καταγράφεται υψηλή συγκέντρωση των πωλήσεων σε λίγους πελάτες (από το 50% των ΠΜΜΕ). 

-Μικρός είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που εφαρμόζει ή γνωρίζει την ύπαρξη σύγχρονων - έξυπνων εργαλείων διοίκησης επιδόσεων. 

-Μόνο μια στις τέσσερις ΠΜΜΕ συμμετέχει σε επαγγελματικά δίκτυα και ενώσεις. 

-Περίπου τo ¼ των ΠΜΜΕ έχει εξαγωγικό χαρακτήρα 

-Μόνο ένα μικρό ποσοστό ΠΜΜΕ γνωρίζει την ύπαρξη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σημαντικών φορέων στήριξης της καινοτομίας (ακαδημαϊκών, ερευνητικών, επιχειρηματικών) –Υπάρχει, λοιπόν, έλλειψη συνεργασίας /δικτύωσης με τους εν λόγω φορείς. 

-Έντονος είναι ο ανταγωνισμός στα προϊόντα (αγαθά / υπηρεσίες), στις τιμές, στην επικοινωνία και την προώθηση. 

- Καταγράφεται έλλειψη ισχυρής κουλτούρας για την καινοτομία και τη συμμετοχή σε συνεργατικές δομές (clusters). 

Διαχείριση κρίσεων 

Κύριος εισηγητής στην εκδήλωση ήταν ο καθηγητής του Τμήματος Marketing του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, Αθανάσιος Μπελίδης ο οποίος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην οργανωσιακή καινοτομία, στην επιλογή προσωπικών και επιχειρησιακών στόχων, στην έννοια της ομάδας στο χώρο εργασίας, στο εργασιακό κλίμα των ομάδων, στα στοιχεία του ηγέτη, στην επίλυση διαφορών, στη διαχείριση αλλαγής και στο Crisis Management. Όπως είπε ο κ. Μπελίδης, το 75-80 % των ανωτάτων μάνατζερ πιστεύουν ότι στα επόμενα χρόνια θα συμβεί μια κρίση ωστόσο μόνο το 8-10% έχουν προετοιμαστεί για να την αντιμετωπίσουν. Όπως ο ίδιος εξήγησε «κρίση» είναι οποιαδήποτε κατάσταση η οποία μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στη φήμη ή την αξιοπιστία μιας επιχείρησης. Κάθε επιχείρηση –σημείωσε ο κ. Μπελίδης- θα αντιμετωπίσει κάποτε μια κρίση σε κάποιο τομέα και θα πρέπει να μην το αγνοεί και να προετοιμάζεται. 

Το πρόγραμμα 

Το σημερινό workshop ήταν ενταγμένο στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου WIDE (groWing of SMEs: organizational Innovation and Development in mEd area), στόχος του οποίου είναι να εντοπίσει και να διαδώσει καλές πρακτικές για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED και σε αυτό συμμετέχουν εκτός από το ΕΒΕΘ η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Marche (Ιταλία), η Εθνική Συνομοσπονδία Χειροτεχνών και ΜΜΕ της Marche, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Γαλλικής Ριβιέρα (Γαλλία), το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας της Toulon (Γαλλία), το Επαρχιακό Συμβούλιο της Γρανάδα (Ισπανία), η Συνομοσπονδία Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου Ανδαλουσίας (Ισπανία) και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

Γενικός στόχος του έργου WIDE είναι να συμβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της περιοχής του MED μέσω της ανάπτυξης των ικανοτήτων επιχειρηματικής καινοτομίας.