Κωδικός Πιστοποίησης CE: Η σημασία των συμβόλων καθορίζει την ποιότητα του υλικού


Η σημασία της σήμανσης CE στα προϊόντα είναι πολύ καλά τεκμηριωμένη. Η ανάγκη για ένα κοινό σύστημα τεχνικών ελέγχων των διαφόρων οικοδομικών υλικών ήταν μια διαρκής απαίτηση του κατασκευαστικού κλάδου αλλά και των μελετητών.

Συνεπώς η σήμανση CE καλύπτει τόσο τις ανάγκες των κατασκευαστών για κοινό σύστημα τεχνικού ελέγχου, αλλά και την ανάγκη των μελετητών για ένα σύστημα πιστοποίησης που τους απεμπλέκει από τη διαδικασία γνώσης πολλών διαφορετικών νομοθεσιών. 

Η διαδικασία συμμόρφωσης με τον κανονισμό 89/106 και η σήμανση των προϊόντων με το σήμα CE απαιτεί συνεχή προσπάθεια από τον παραγωγό. Ένα κοινοποιημένο εργαστήριο διεξαγάγει τους αρχικούς εργαστηριακούς ελέγχους ( Initial Type Τests) βάση των οποίων θα προκύψει και η ταυτότητα κάθε τύπου του προϊόντος. Για παράδειγμα:

- Εξηλασμένη Πολυστερίνη 
XPS-EN13164-DLT(1)5-DLT(2)5-CS(10\Y)300-CC(2/1.5/50)100-TR400-WD(V)3-WL(T)3-MU150-FT2
- Διογκωμένη Πολυστερίνη 
EPS-EN13163-T1-L1-W1-P1-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DLT(1)5-TR50-WL(T)5-WD(V)15-MU100
- Πετροβάμβακας 
MW-EN 13162-T6-DS(T+)-CS(10)70-TR15-PL(5)100-MU1-DS30-CP3-AP0.35-AW0.40-AF60

Ο κωδικός πιστοποίησης αποτελείται από συντομογραφίες των διαφόρων τεχνικών χαρακτηριστικών καθώς και τις τιμές που αντιστοιχούν στα αποτελέσματα των μετρήσεων. Για την δημιουργία των παραπάνω κωδικών είναι απαραίτητη η χρήση των Ευρωπαϊκών Προτύπων για κάθε προϊόν (πχ. ΕΝ13162, ΕΝ13164, ΕΝ13163).

Εικόνα 1: Δήλωση Συμμόρφωσης Πιστοποητικό Συμμόρφωσης
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδίδεται "Δήλωση Συμμόρφωσης" από τον παραγωγό (εικόνα 1) και "Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης" από το οργανισμό πιστοποίησης για τα θερμομονωτικά προϊόντα που θεωρούνται άκαυστα (κατηγορία φωτιάς Α1 και Α2). Η δήλωση συμμόρφωσης του υλικού πρέπει να αναφέρει το φάσμα των υλικών που έχουν πιστοποιηθεί, την ταυτότητα κάθε προϊόντος (όπως αναφέρθηκε παραπάνω) καθώς και τα ονόματα των εργαστηρίων με τους αριθμούς κοινοποίησης τους.


Ο κωδικός πιστοποίησης αναγράφεται και στην ετικέτα του προϊόντος (εικόνα 2) καθώς επίσης και σε κάθε τεχνικό φυλλάδιο του. Να σημειώσουμε πως κάτω από το σήμα του CE στην ετικέτα αναγράφεται ένας 4ψήφιος αριθμός (πχ. 0751), ο οποίος δηλώνει το αριθμός κοινοποίησης του εργαστηρίου για την περίπτωση των άκαυστων υλικών (Α1,Α2). Αν πρόκειται για προϊόντα με κατηγορία φωτιάς για πχ. Ε τότε κάτω από το CE υπάρχει ένας 2ψήφιος αριθμός που δηλώνει το χρόνο κτίσης του CE 

Επίσης, στην ετικέτα αναγράφονται ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ), η αντίσταση θερμοπερατότητας (R), η κατηγορία ακαυστότητας καθώς και η ταυτότητα του προϊόντος. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως για τα άκαυστα υλικά (Α1,Α2) πρέπει να αναφέρεται στην ετικέτα και ο αριθμός πιστοποίησης που φαίνεται στο Πιστοποιητικό ποιότητας. Συνεπώς, η ετικέτα αποτελεί ένα πιστοποιητικό για τον τελικό καταναλωτή και είναι δυνατή η άμεση σύγκριση της ετικέτας με τη δήλωση -πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

Να υπογραμμίσουμε επίσης, πως το πιστοποιητικό συμμόρφωσης και τη δήλωση συμμόρφωσης αποτελεί δημόσιο έγγραφο και θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε κάθε ζήτηση. 

Συνοψίζοντας, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε πως το Ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας καθιερώθηκε με γνώμονα τη σωστή και επαρκή τεχνική τεκμηρίωση των θερμομονωτικών υλικών καθώς και την προστασία του τελικού καταναλωτή. Η εφαρμογή του CE στην πράξη είναι η ύπαρξη του κωδικού πιστοποίησης πάνω στο προϊόν. Ο κωδικός πιστοποίησης αποτελεί την εγγύηση του παραγωγού για το υλικό που δίνει. Η γνώση του κωδικού πιστοποίησης επιτρέπει τη σωστή επιλογή του υλικού για κάθε κατασκευαστική λύση. 
___________________________________________________________
Στέλλα Χαδιαράκου 
Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης FIBRAN A.E.