ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Στις 28 Φεβρουαρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ»


Υπεγράφη η σχετική απόφαση για την προκήρυξη του προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει και τον οδηγό εφαρμογής του, σύμφωνα με τον οποίο, η δράση θα «ανοίξει» στις 28 Φεβρουαρίου.


Ποιους αφορά

Στο πρόγραμμα θα εντάσσονται μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε μια επιλέξιμη κατοικία. Οι δυνητικοί ωφελούμενοι διακρίνονται βάσει του ατομικού ή του οικογενειακού τους εισοδήματος σε επτά κατηγορίες και το ποσοστό ενίσχυσης φτάνει το 70% ανάλογα τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών μιας οικογένειας και την εισοδηματική κατηγορία, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.Στην 7η κατηγορία δεν χορηγείται επιχορήγηση αλλά υποχρεωτικό δάνειο στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και επιδότηση επιτοκίου. Σημειώνεται ότι και για αυτή την εισοδηματική κατηγορία, τα κόστη για την αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή, του συμβούλου έργου και κόστη τυχόν μελετών καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του «Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης».Επιλέξιμα ακίνητα

Από τη δράση καλύπτονται μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και αυτοτελή διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο.

Μία κατοικία θεωρείται επιλέξιμη εφόσον σωρευτικά ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:
  • Χρησιμοποιείται ως κύρια
  • Υφίσταται νόμιμα (δεν είναι αυθαίρετη ή έχει τακτοποιηθεί με κάποιο νόμο τακτοποίησης)
  • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Α’ Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ


Προϋπολογισμός

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ωφέλιμης επιφάνειας της κατοικίας, όπως προκύπτει από το ΠΕΑ, με μέγιστο τις 25.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Επιλέξιμες δαπάνες

Οι παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους θα αφορούν τις εξής κατηγορίες: 
 
1. Αντικατάσταση κουφωμάτων. 
Επιδοτούνται και οι υποστηρικτικές – συμπληρωματικές εργασίες όπως αποξήλωση και εργασίες για την τελική διαμόρφωση του δομικού στοιχείου. Επίσης, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για αντικατάσταση μόνο των υαλοπινάκων υφιστάμενων κουφωμάτων, η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. Στην κατηγορία αυτή γίνονται αποδεκτές και συμπληρωματικές (και όχι αυτοτελείς) δαπάνες για σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης όπως τέντες, εξώφυλλα, ρολά, κλπ.

2. Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης. 
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για την τοποθέτηση θερμομόνωσης στη στέγη, στο δώμα, στην εξωτερική τοιχοποιία (εσωτερικά ή εξωτερικά), καθώς και στην οροφή pilotis

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης. 
Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με καινούριο σύστημα (κεντρικό ή ατομικό) πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου, βιομάζας, αντλίας θερμότητας, Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό όπως αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, χρονοδιακόπτες, ηλεκτροβάννες, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, θερμιδομετρητές για την κατανομή δαπανών θέρμανσης κλπ. Δεν επιδοτείται η αγορά θερμαντικών σωμάτων, το δύκτιο ενδοδαπέδια θέρμανσης και δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου.

4. Σύστημα ΖΝΧ με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 
Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση αντλίας θερμότητας, ηλιακού συστήματος για την παροχή ζεστού νερού χρήσης ή/και υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ).

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) ανάλογα την εισοδηματική κατηγορία του ωφελούμενου,

Επίσης, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της δαπάνης, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου, τα ακόλουθα:
1. Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων για την έκδοση του Α’ και Β΄ ΠΕΑ
2. Η αμοιβή του συμβούλου έργου
3. Η αμοιβή για τυχόν μελέτες και εγκρίσεις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία όπως η έκδοση Άδειας Δόμησης Εργασιών Μικρής Κλίμακας από την Πολεοδομία, μελέτη φυσικού αερίου κλπ. 
Σημειώνεται ότι για τις παραπάνω υπηρεσίες το πρόγραμμα καλύπτει τις αμοιβές έως ένα μέγιστο ποσό που ορίζεται στον οδηγό του προγράμματος, χωρίς αυτό να περιορίζει, να δεσμεύει ή να απαγορεύει τους Μηχανικούς να συνάψουν συμφωνία με τους πολίτες για μεγαλύτερη αμοιβή ανάλογα το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες κάθε έργου.Αιτήσεις

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, από τις 28 Φεβρουαρίου και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος http://exoikonomisi.ypen.gr.

Ακόμη, μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέγουν αν θα ζητήσουν χορήγηση δανείου ή όχι. Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον οποίο θα απευθυνθούν, ο οποίος στη συνέχεια θα εξετάζει την πιστοληπτική τους ικανότητα.

Σημειώνεται ότι στο νέο «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» η λήψη δανείου από κάποιο τραπεζικό ίδρυμα δεν είναι υποχρεωτική.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί καλώντας στο 2310841656 ή στέλνοντας μήνυα στο info@ergon-consultants.gr

 

 

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]