ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη του εικοστού δεύτερου κύκλου σπουδών του Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems- MIS).

Η εκπόνηση Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα προσφέρει ένα συνδυασμό γνώσεων και δεξιοτήτων σε τεχνολογικά και οικονομικά-επιχειρηματικά θέματα, παρέχοντας έτσι στους αποφοίτους του ένα από τα πλέον ισχυρά εφόδια για την επαγγελματική, ερευνητική και ακαδημαϊκή τους εξέλιξη στο σύγχρονο και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας.

Διάρκεια Σπουδών: Δύο εξάμηνα μαθημάτων + ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο για εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής: Στο Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ/TEI της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ-ΔΙΚΑΤΣΑ) και με καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2 ή ανώτερο).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο, δύο συστατικές επιστολές, αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα-δημοσιεύσεις-διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Υποβολή Αιτήσεων: μέχρι 31/01/2018

Έναρξη νέου κύκλου: Φεβρουάριος 2018

Περισσότερες πληροφορίες: http://mis.uom.gr


Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εγνατίας 156, Τ.Θ. 1591 546 36, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310-891514  Fax: 2310-891563
Email: mis@uom.gr
Web site: http://mis.uom.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]