ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Νέα δεδομένα για τις εμπορικές και διεθνείς εκθέσεις

Κανόνες στη διοργάνωση των εμπορικών και των διεθνών εμπορικών εκθέσεων, θέτει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που καταρτίστηκε από τη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕΠΚ). Εφεξής, δύο μήνες από την ψήφιση του νομοσχεδίου που αναμένεται ως τα τέλη του έτους, οι εμπορικές και οι διεθνείς εκθέσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να διεξάγονται σε εκθεσιακούς χώρους ή εκθεσιακά κέντρα, τα οποία θα χαρακτηρίζονται ως τέτοια, ανάλογα με το εμβαδόν τους.

Όπως ορίζει το νομοσχέδιο της ΓΓΕΠΚ, ως εκθεσιακός χώρος ορίζεται έκταση η οποία διαθέτει μόνιμα στεγασμένο χώρο μικτού εμβαδού τουλάχιστον 500 τετραγωνικών μέτρων και άδεια καταλληλότητας για τη διενέργεια εμπορικών εκθέσεων. Αντίστοιχα, εκθεσιακό κέντρο ορίζεται έκταση η οποία διαθέτει μόνιμα στεγασμένο χώρο μικτού εμβαδού τουλάχιστον 2.000 τετραγωνικών μέτρων και άδεια καταλληλότητας για τη διενέργεια εμπορικών εκθέσεων. Οι όροι αδειοδότησης των εκθεσιακών χώρων και κέντρων, περιγράφονται σαφώς στο νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με το υπό ψήφιση πλαίσιο, ως «εμπορική έκθεση» θα ονομάζεται η σύντομης διάρκειας εκδήλωση κατά την οποία, προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες, εκτός έργων τέχνης, επιδεικνύονται και προωθούνται από σημαντικό αριθμό εκθετών σε εμπορικούς επισκέπτες και ενδεχομένως στο ευρύ κοινό και διενεργείται αποκλειστικά εντός εκθεσιακού χώρου ή εκθεσιακού κέντρου, ανεξαρτήτως του διακριτικού τίτλου ή της επωνυμίας που φέρει.

Αντίστοιχα, «διεθνής εμπορική έκθεση» θα καλείται η εμπορική έκθεση η οποία λαμβάνει χώρα αποκλειστικά εντός εκθεσιακού χώρου ή εκθεσιακού κέντρου και στην οποία συμμετέχει σημαντικός αριθμός διεθνών εκθετών ή την επισκέπτεται σημαντικός αριθμός διεθνών εμπορικών επισκεπτών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με το υφιστάμενο πλαίσιο, η όποια εκθεσιακή δραστηριότητα, μπορούσε να λάβει οποιαδήποτε ονομασία. Πλέον, από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ ο νέος νόμος, θα απαγορεύεται η χρήση των όρων «έκθεση», «εμπορική έκθεση», «διεθνής έκθεση» και «διεθνής εμπορική έκθεση», καθώς και των αντίστοιχων αγγλικών όρων «exhibition», «commercial exhibition», «international exhibition» και «international commercial exhibition» στον διακριτικό τίτλο οποιασδήποτε εκδήλωσης λαμβάνει χώρα εκτός εκθεσιακού κέντρου ή εκθεσιακού χώρου.

Με το νέο πλαίσιο, προσδιορίζονται και οι όροι λιανικής πώλησης προϊόντων στις εκθέσεις. Ειδικότερα, θα επιτρέπεται η λιανική πώληση προϊόντων σε διακριτούς χώρους εντός του εκθεσιακού κέντρου ή εκθεσιακού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας εμπορικών εκθέσεων ή διεθνών εκθέσεων που απευθύνονται στο ευρύ κοινό.

Ο διοργανωτής της εμπορικής έκθεσης οφείλει να γνωστοποιεί στην οικεία ΔΟΥ κατάλογο ο οποίος θα περιλαμβάνει την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, την έδρα, το ΑΦΜ, τη ΔΟΥ και τον αριθμό ΓΕΜΗ των νομικών προσώπων ή των ατομικών επιχειρήσεων που πρόκειται να προβούν σε λιανική πώληση προϊόντων.

Η παραπάνω γνωστοποίηση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της εμπορικής έκθεσης.


Οι υπαίθριες εκθεσιακές δραστηριότητες

Βάσει του νομοσχεδίου, επιτρέπεται η διοργάνωση εκθεσιακών δραστηριοτήτων σε αμιγώς υπαίθριους δημόσιους χώρους υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Ο διοργανωτής της εκδήλωσης συνάπτει Εγγραφο Δεσμεύσεων με τον οικείο δήμο για τη διοργάνωση εκθεσιακών δραστηριοτήτων σε αμιγώς υπαίθριους δημόσιους χώρους. Σε αυτό καθορίζονται με λεπτομέρεια το τυχόν οικονομικό αντίτιμο για τη διάθεση του χώρου και οι όροι λειτουργίας της εκδήλωσης σε σχέση ιδίως με την προσβασιμότητα, την πυροπροστασία, την υγιεινή και ασφάλεια των επισκεπτών και την καθαριότητα του χώρου.

β) Δεν χρησιμοποιούνται οι όροι «έκθεση», «εμπορική έκθεση» και «διεθνής εμπορική έκθεση» καθώς και οι αντίστοιχοι αγγλικοί όροι «exhibition», «commercial exhibition», «international exhibition» και «international commercial exhibition» στον διακριτικό τίτλο τέτοιων εκδηλώσεων.

Επίσης, επιτρέπεται η διοργάνωση εκθεσιακών δραστηριοτήτων και σε αμιγώς υπαίθριους ιδιωτικούς χώρους υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Ο οικείος Δήμος εκδίδει Κανονισμό Λειτουργίας του χώρου, ύστερα από αίτημα του διοργανωτή της εκδήλωσης . Ο Κανονισμός Λειτουργίας περιέχει όλα τα σχετικά ζητήματα, και ιδίως την προσβασιμότητα, την πυροπροστασία, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των επισκεπτών καθώς και την καθαριότητα του χώρου.

β) Δεν χρησιμοποιούνται οι όροι «έκθεση», «εμπορική έκθεση» και «διεθνής εμπορική έκθεση» καθώς και οι αντίστοιχοι αγγλικοί όροι «exhibition», «commercial exhibition», «international exhibition» και «international commercial exhibition» στον διακριτικό τίτλο τέτοιων εκδηλώσεων.

Υπογραμμίζεται ότι στις υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες θα απαγορεύεται η λιανική πώληση εκθεμάτων.


Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου

Με την εφαρμογή του νέου πλαισίου, οι δήμοι και οι περιφέρειες θα πρέπει να δημοσιεύουν στον διαδικτυακό τους τόπο πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργούσες εμπορικές εκθέσεις και όσες προγραμματίζεται να διεξαχθούν, τυχόν μεταβολές στις προγραμματισθείσες εκθέσεις, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής, το χαρακτήρα των εκθέσεων, το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους, το είδος των εκθεμάτων και τα στοιχεία των διοργανωτών. Οι ίδιες πληροφορίες κοινοποιούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Για την καταγραφή, παρακολούθηση και εποπτεία της εκθεσιακής αγοράς, θα δημιουργηθεί στη ΓΓΕΠΚ ηλεκτρονικό μητρώο όπου καταχωρούνται όλες οι εμπορικές εκθέσεις που διεξάγονται στην επικράτεια. Στο ίδιο μητρώο καταχωρούνται τα στοιχεία των εκθεσιακών κέντρων ή χώρων της επικράτειας και άλλα δεδομένα που έχουν σχέση με την εκθεσιακή αγορά της χώρας.

Το σύνολο ή τμήμα των στοιχείων που καταχωρούνται στο μητρώο είναι προσβάσιμο μέσω διαδικτύου για την πληροφόρηση των ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων για τις δυνατότητες προβολής και διάδοσης των προϊόντων τους και την ανάπτυξη των επιχειρηματικών συνεργασιών.


Σταμάτης Ζησίμου
euro2day.grΕγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]