ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Το 37% των απαιτήσεων των ασφαλιστικών εταιριών, για το 2016, προέρχεται από ασφάλιστρα

Όπως προκύπτει από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης των ασφαλιστικών εταιριών για το 2016, από τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, από το σύνολο των 16,5 δισ. €, που ήταν το ενεργητικό τους, σε επενδύσεις ήταν το 76,5% και σε απαιτήσεις το 7,0%.

Ειδικότερα όσον αφορά τις επενδύσεις το 68,8% είναι αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση, το 25,2% είναι αξιόγραφα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, σε ακίνητα είναι μόλις το 2,1% και σε αξιόγραφα διατηρούμενα μέχρι την λήξη το 2,6%.

Όσον αφορά τις απαιτήσεις, από ασφάλιστρα έφθαναν τα 429.575.587 € (37,1%) και από αντασφαλιστές και αντασφαλιστικές δραστηριότητες 587.600.483 € (50,7%)asfalisinet.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


                                                             

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]