ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Αλουμύλ: Προτεραιότητα η τόνωση των εξαγωγών

Επενδύσεις συνολικού ύψους 3,5 εκατ. ευρώ στις μονάδες της Ελλάδας και των θυγατρικών του εξωτερικού πραγματοποίησε το α΄εξάμηνο του 2017 ο εισηγμένος όμιλος Αλουμύλ. Οι επενδύσεις αφορούσαν την επέκταση των εγκαταστάσεών των εργοστασίων και τη βελτίωση του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Ειδικότερα για τη μητρική εταιρία οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν στο ύψος του 1,6 εκατ. ευρώ και αφορούσαν πρόσθετες κτιριακές εγκαταστάσεις,προμήθεια μηχανημάτων και αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού, ήτοι πρόσθετα εξαρτήματα, καλούπια, μήτρες

.Για τις θυγατρικές εξωτερικού οι επενδύσεις έφθασαν τo 1,9 εκατ. ευρώ και αφορούσαν τις εξής θυγατρικές: α)επενδύσεις στη θυγατρική ALUMIL YU INDUSTRY S.A. και τη θυγατρική της ALPRO VLASENICA DOO που αφορούν κυρίως πρόσθετη προμήθεια μηχανημάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις και μεταφορικά μέσα, β) επενδύσεις στη θυγατρική ALUMIL ALBANIA Sh.P.Kκαι τη θυγατρική της ALUMIL KOSOVO Sh.P.K, που αφορούν κυρίως προμήθεια μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, γ)επενδύσεις στη θυγατρική ALUMIL FABRICATION INC που αφορούν κυρίως προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και γ) επενδύσεις στη θυγατρική ALUMIL MIDDLE EAST JLT που αφορούν κυρίως προμήθεια μηχανημάτων.

Τον Ιούνιο του 2017 ήταν η αρχική ημερομηνία λήξης των ομολογιακών δανείων της μητρικής εταιρίας συνολικού ποσού 154 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της εισηγμένης βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις δανείστριες τράπεζες αναφορικά με την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού. Έχει ήδη γίνει αποδεκτή από το σύνολο των ομολογιούχων η παράταση του χρόνου αποπληρωμής τους αρχικά έως την 9 Σεπτεμβρίου 2017 ενώ εξετάζεται η περαιτέρω παράταση μέχρι τον Δεκέμβριο 2017 με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρεις μήνες, ήτοι έως την 12.03.2018.

Βάσει στρατηγικού σχεδιασμού, του ομίλου Αλουμύλ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας στη Ρωσία, την Αμερική, την Ασία και την Αφρική καθώς επίσης και στην περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς στη Νοτιοανατολική και Δυτική Ευρώπη καθώς και στη Μέση Ανατολή, με διαρκή ανάπτυξη των εμπορικών δικτύων. Στο πλαίσιο αυτό ο ομιλος και η μητρική αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2017 να συνεχίσουν την αύξηση των πωλήσεων στη Μέση Ανατολή, Αφρική, Ασία, Αμερική και Αυστραλία .

Οπως εκτιμά η διοίκηση για τους υπόλοιπους μήνες του 2017 «θα συνεχισθεί η προσπάθεια αύξησης των εξαγωγών αλλά έρχεται αντιμέτωπη με την ασθενική διεθνή ζήτηση, Iδιαιτέρως στις αγορές των άλλων χωρών της Βαλκανικής χερσονήσου και την κάμψη της ζήτησης του βιομηχανικού προφίλ στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες με άμεση συνέπεια την πίεση στις τιμές πώλησης».businessnews.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]