ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

ΑΓΓΕΛΙΕΣ: 628 νέες θέσεις εργασίας

Το ERGON blog σας παρουσιάζει την προκήρυξη 628 θέσεων εργασίας από διάφορους φορείς σε όλη την Ελλάδα. Παρακάτω διαβάστε αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και προσόντα για κάθε θέση που ενδιαφέρεστε.
1) Θέσεις Εργασίας Στα ΕΛΤΑ- H προθεσμία αιτήσεων ξεκινάει 24-08 και λήγει 03-09 

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν 101 Διανομείς και 6 Διαμετακομιστές με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 


Η προθεσμία αιτήσεων ξεκινάει 24-08-2012 και λήγει 03-09-2012. 
 
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα
υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
Μονάδες Διανομείς Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη
ΔΕ
Διανομέων

8 μήνες
(πλήρουςαπασχόλησης)
64
121
Μ. Δ. Κατερίνης
Κατερίνη
ΔΕ
Διανομέων

8 μήνες
(πλήρουςαπασχόλησης)
4
Διανομείς : (χρονικό διάστημα 4 Μήνες)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα
υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
105
Μονάδες Διανομείς Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη
ΔΕ
Διανομέων

4 μήνες
(πλήρουςαπασχόλησης)
29
125
Μ. Δ. Κατερίνης
Κατερίνη
ΔΕ
Διανομέων

4 μήνες
(πλήρουςαπασχόλησης)
4
Διαμετακομιστές : (χρονικό διάστημα 8 Μήνες)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα
υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
104
Κέντρο Διαλογής Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη
ΥΕ
Διαμετακομιστών

8 μήνες
(πλήρους απασχόλησης)
6

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στις ακόλουθες Διεύθυνσεις: 
1. Π.Δ.Τ.Λ. Κεντρικής Μακεδονίας – ΕΛ.ΤΑ., ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου, Τ.Κ. 560 00 Θεσσαλονίκη (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 45/ 2012), υπόψη κ. Ιωάννη Μοσχάκη. Για τις θέσεις της Θεσσαλονίκης τηλ. επικοινωνίας: 2310 289564 – 2310 289594. 
2. Μονάδα Διανομής Κατερίνης – ΕΛ.ΤΑ., Λ. Ιασωνίδη 20, 601 00 Κατερίνη (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 45/ 2012), υπόψη κ. Απόστολου Αγγέλη. Για τις θέσεις της Κατερίνης τηλ. επικοινωνίας 23510 25487. 


2) Προσλήψεις Νηπιαγωγών στα Ν. Λιόσια 

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τριάντα πέντε (35) άτομαγια την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ», που εδρεύει στα Άνω Λιόσια του Δήμου Φυλής Ν.Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Καθημερινή φύλαξη, φροντίδα και διαπαιδαγώγηση νηπίων και βρεφών»» συνολικής διάρκειας έως έντεκα (11) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων: 
Επτά (7) Νηπιαγωγοί ΠΕ (κωδ. 105) 
Οκτώ (8) Βρεφονηπιοκόμοι ΤΕ (κωδ. 102) 
Είκοσι (20) Β. Βρεφοκόμοι ΔΕ(κωδ. 101) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός απασχόλησης: 101. Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν 1346/1983ήάλλοςισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

Κωδικός απασχόλησης: 102. Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

Κωδικός απασχόλησης: 105. Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΧ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 1)Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς απασχόλησης νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου. Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ). (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).

2) Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ II., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης έργου (ΣΜΕ). 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΜΕ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φυλής, Στέλιου Μηγιάκη & Β. Λεωνίδη, Τ.Κ13341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ υπόψιν κας Σκλαβούνου Ζαχαρούλας με την ένδειξη: Πα το ΝΠΔΔ «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Άνω Λιοσίων» (τηλ. επικοινωνίας: 210-2470036 & 210-2484781). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας. στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων, α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή Έντυπα αιτήσεων * Διαγωνισμών Φορέων * Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ), γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr) απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι * Ανεξάρτητες και άλλες αρχές * ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων * Διαγωνισμών Φορέων * Συμβάσεων Εργου (ΣΜΕ).


3) 80 καθηγητές Φυσικής Αγωγής στο Μαρούσι - Αιτήσεις έως 29/8 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 29 Αυγούστου 

Εως τις 29 Αυγούστου θα υποβάλλονται αιτήσεις στον διαγωνισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου για την πρόσληψη 80 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων «Αθληση για όλους» της περιόδου 2011-2012. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ανατέθηκε στη Δημοτική Επιχείρηση από τον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Αμαρουσίου «Σπύρος Λούης». 

Το δε προσωπικό θα προσληφθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών με ωριαία αποζημίωση. 

Για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

-Να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής σχολής ΤΕΦΑΑ, 

-Να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών, και 

-Να διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. Επιπλέον, οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα, σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα, όπως καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κ.ά. 

Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτησή τους με τις εξής δικαιολογητικά: αίτηση πλήρως συμπληρωμένη με τα στοιχεία των υποψηφίων, βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναγράφεται η προϋπηρεσία τους στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή ειδικότητας και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι οι υποψήφιοι είναι άνεργοι και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή. 

Κριτήρια επιλογής
Η επιλογή των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής θα πραγματοποιηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια μοριοδότησης: 
Προϋπηρεσία στα Προγράμματα Αθλησης για Ολους: Για κάθε μήνα απασχόλησης άνω των 15 ωρών την εβδομάδα λαμβάνονται τρία μόρια, ενώ, στην περίπτωση που συμπληρώνονται 12 ώρες εβδομαδιαίως, τα μόρια είναι δύο. 
Βαθμός πτυχίου: Τα μόρια προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού πτυχίου με τον συντελεστή 3 και το γινόμενο στρογγυλοποιείται σε ακέραιο αριθμό. 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι: Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (master) πριμοδοτείται με 20 μόρια, ενώ το διδακτορικό δίπλωμα με 30 μόρια. 
Εντοπιότητα: Ενα μόριο. 
Ειδίκευση ή πρόσθετες γνώσεις αντίστοιχες με το περιεχόμενο των προγραμμάτων: Προσφέρουν στον υποψήφιο 10 ή 20 μόρια αναλόγως των ειδικοτήτων, ειδικεύσεων η κατευθύνσεων. 
Οικογενειακή κατάσταση: Πέντε μόρια παρέχονται σε έγγαμους με ένα παιδί, δέκα μόρια σε έγγαμους με δύο παιδιά και 15 μόρια σε έγγαμους με τρία παιδιά, αλλά και σε γονείς πολύτεκνων οικογενειών. 

Ας σημειωθεί ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα κριτήρια, τα οποία προκύπτουν από το βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων, με την εξής σειρά προτεραιότητας: (1) Ημερομηνία κτήσης του πτυχίου, (2) Κτήση δεύτερου, σχετικού με το αντικείμενο, πτυχίου, (3) Κτήση βεβαιώσεων σεμιναρίων, σχετικών με το αντικείμενο, (4) Κτήση δεύτερου πτυχίου, και (5) Βαθμός πτυχίου. 

Για τα προγράμματα που αφορούν άτομα με αναπηρίες, καταρτίζεται ξεχωριστή "λίστα" υποψηφίων, στην οποία περιλαμβάνονται όσοι διαθέτουν την αντίστοιχη εκπαίδευση. Μόρια προϋπηρεσίας στα Προγράμματα Αθλησης για Ολους δεν προσμετρώνται για το 20% των θέσεων. Αιτήσεις υποβάλλονται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αμαρουσίου, στη διεύθυνση: Κ. Αγωνιστών & Αναξαγόρα. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στα τηλέφωνα 210 6107650 και 6107651. 


4) 90 θέσεις για την οδική ασφάλεια στο Ινστιτούτο «Πάνος Μυλωνάς» 

Θέσεις για εργάτες, καθηγητές, παιδαγωγούς και κοινωνιολόγους 

Στην πρόσληψη 90 ανέργων στην Αττική συμβάλλει το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς" με δύο προκηρύξεις, η υποβολή αιτήσεων στις οποίες ξεκινά αύριο. Ειδικότερα, από αύριο έως και τις 31 Αυγούστου θα υποβάλλονται αιτήσεις για 40 θέσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής και 50 θέσεις στον Βόρειο Τομέα Αττικής και, συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Αττικής (40 θέσεις) και τον Δήμο Αμαρουσίου (δέκα θέσεις). 

Το προσωπικό θα επιλεγεί από 14 ειδικότητες όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης, από τις οποίες οι δημοφιλέστερες - από πλευράς αριθμού θέσεων - είναι εξής τρεις: 

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, 21 θέσεις, 
ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, εννέα θέσεις, και 
ΠΕ Παιδαγωγών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εννέα θέσεις. 

Επίσης, θα προσληφθούν επτά Κοινωνιολόγοι ΠΕ, ενώ από έξι θέσεις αντιστοιχούν στις ειδικότητες ΠΕ/ΤΕ Γραμματειακής Υποστήριξης, ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Ψυχολόγων και ΤΕ Τεχνικών Οχημάτων. 

"Το έργο αυτό αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία να φέρουμε το θέμα της οδικής ασφάλειας στο προσκήνιο και, ταυτοχρόνως, να συμβάλουμε στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην τοπική ανάπτυξη", δήλωσε στο "Εθνος - Εργασία", η πρόεδρος του Ινστιτούτου, κυρία Βασιλική Δανέλλη - Μυλωνά. "Εξάλλου", συνεχίζει, "οι πολιτικές για την οδική ασφάλεια είναι πρωτίστως κοινωνικές πολιτικές, αφού η πρόληψη τροχαίων συμβάντων μπορεί να μεταφραστεί και σε εξοικονόμηση πόρων". 

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται μία σειρά δράσεων που ως απώτερο σκοπό έχουν την πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στις συγκεκριμένες περιοχές. 

Στόχοι προγράμματος
Αναλυτικότερα, στόχοι του προγράμματος, πέραν της δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής και Βορείου Τομέα, αποτελούν και οι ακόλουθοι: 

Η ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των σχολικών μονάδων στους συμμετέχοντες τομείς (Μαθητές Δημοτικών - Γυμνασίων - Λυκείων, Σύλλογοι Διδασκόντων, Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων) για τους τρόπους Ασφαλούς Μετακίνησης, Οδικής Συμπεριφοράς, Οδικής Ασφάλειας και Μεθόδων Πρόληψης των Ατυχημάτων, με δυνητικούς ωφελούμενους αποδέκτες ολόκληρο τον πληθυσμό της Εκπαιδευτικής Κοινότητας, ήτοι 28.458 μαθητές Δημοτικού, 15.101 μαθητές Γυμνασίου και 10.485 μαθητές Λυκείου όπως επίσης Εκπαιδευτικούς, Συλλόγους Γονέων, Διοικητικό και Βοηθητικό Προσωπικό των Σχολείων. 

Η καταγραφή και βελτίωση των σημείων επικινδυνότητας πέριξ των σχολικών μονάδων, αλλά και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου, εντός της συγκεκριμένων περιοχών, καθώς προβλέπονται τεκμηριωμένες εκθέσεις και προτάσεις προς τις αρμόδιες Αρχές - και με τη συνέργειά τους - υλοποίηση τοπικών παρεμβάσεων βελτίωσης. 

Η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας πέριξ των σχολικών μονάδων, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία των κύριων διαδρομών από και προς τις σχολικές μονάδες. 

Μέριμνα για βελτίωση της ασφάλειας στο αστικό περιβάλλον με τη συνεργασία των τοπικών φορέων και της τροχαίας, όπως καθαρισμοί πρανών και παροδίων σε επικίνδυνα σημεία, καθαρισμός πινακίδων σημάνσεως και σημείων όπου πινακίδες και φωτοσημάνσεις αποκρύπτονται από τεχνητά ή/και φυσικά εμπόδια και βελτίωση της σήμανσης και των μέτρων ασφαλείας στο περιβάλλον γύρω κυρίως από τις σχολικές μονάδες. 

Περαιτέρω στόχοι που έχει θέσει το Ινστιτούτο είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση - στο μέτρο του εφικτού - μέρους του πληθυσμού ιδίως μέσω των συλλογικών εκπροσώπων τους, όπως Πολιτιστικοί και άλλοι Σύλλογοι, Σωματεία, Ενώσεις, Εργατικές - Εργοδοτικές Εκπροσωπήσεις, Εμπορικές Ενώσεις και Σύλλογοι, αλλά και η στόχευση για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων κατά 50% έως και τη τη λήξη του Προγράμματος, σε όλες τις Διοικητικές Ενότητες και τις γεωγραφικές περιοχές αρμοδιότητας του Συμπράττοντος Φορέα. 

Υποβολή αιτήσεων

Για τους υποψηφίους στην Ανατολική Αττική, αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: I.O.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς", Τ.Θ. 34111, T.K. 100 29, Αθήνα, αναγράφοντας στον φάκελο τον αριθμό της Ανακοίνωσης με την ένδειξη: "Για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής". 

Για τους ενδιαφερόμενους του Βορείου Τομέα Αθηνών, οι αιτήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: I.O.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς", (Για την Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών), Τ.Θ. 34117, T.K. 100 29, Αθήνα. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται σο τηλέφωνο 210 8620150. 


5) 322 προσλήψεις στον Ερυθρό Σταυρό 

Αμέσως αναμένεται να ανακοινωθούν οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων σε επτά διαγωνισμούς για 322 θέσεις στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και Ηπείρου, μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ο φορέας έχει ήδη λάβει την έγκριση του ΑΣΕΠ και θα εκδώσει προκηρύξεις, οι οποίες αφορούν τις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας (56 θέσεις), Θεσπρωτίας (35 θέσεις), Κέρκυρας (84 θέσεις), Ιωαννίνων (50 θέσεις), Πρέβεζας (29 θέσεις), Ζακύνθου (38 θέσεις) και Αρτας (30 θέσεις). Οι θέσεις αφορούν προσωπικό όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα επιλεγούν από ΧΧ ειδικότητες. Οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν την πλειονότητα των θέσεων είναι οι ακόλουθες πέντε: 
ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου, 54 θέσεις, 
ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτών, 46 θέσεις, 
ΠΕ Εκπαιδευτών Ερυθρού Σταυρού, 35 θέσεις 
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, 28 θέσεις, και 
ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 27 θέσεις. 

Μεταξύ άλλων, θα προσληφθούν, επίσης, 22 Γεωπόνοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, 19 Διοικητικοί ΔΕ, 13 Νοσηλευτές ΠΕ, 14 Πληροφορικάριοι κατηγορίας ΔΕ, 13 Κοινωνιολόγοι ΠΕ και έντεκα Νοσηλευτές ή Λογοθεραπευτές κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. 


Πηγές: ΕΘΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ, e-dimosio, alfavita.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]